top of page

מוזיאון יהדות מאזוביה

המוזיאון ליהדות מאזוביה ממוקם במבנה ששימש בעבר כבית כנסת, הידוע גם כ"בית הכנסת הקטן", כדי להבדילו מבית הכנסת הגדול שנבנה בעיר בשנת 1866. זה הקטן הוא היחיד ששרד את המלחמה, בעוד שהגדול נהרס על ידי הגרמנים במהלך המלחמה, וחורבותיו פונו סופית בשנת 1951.

בנייתו של בית הכנסת הקטן החלה בשנת 1822 ברחוב קביאטקה. הבנייה נסתיימה באמצע שנות ה-50 של המאה ה-19. בנייתו לוותה בקשיים רבים; המיקום שנבחר היה חלק מביצורי העיר בעבר, דבר שיצר 'קשיים הנדסיים בעת בנייתו. בנוסף, הבישוף הביע התנגדות לבניית בית הכנסת בקרבה רבה מידיי לקתדרלה של העיר. בסופו של דבר, הלז ויתר על התנגדותו, ובית הכנסת אכן נבנה. הסגנון שנבחר לבנייתו היה נאוקלאסי. המבנה שופץ לעיתים קרובות.

בית הכנסת הקטן יועד לשלוש מטרות - מבנה תפילה, בית ספר ומקום מושבה של המועצה היהודית של פלוצק. בעת פלישת הגרמנים בשנת 1939 הוסב בית הכנסת למקום מושבו של היודנראט, עד לחיסולו של הגטו במרץ 1941. זה היה למעשה קיצה של הקהילה היהודית של פלוצק, שנכחה במקום מאז המאה ה-13.

מבנה בית הכנסת שרד את המלחמה, והוא שב לבעלות הקהילה היהודית בתומה. הקומיטט היהודי אף ארגן מפגש במקום מייד לאחר המלחמה, ונכחו במפגש הזה 22 יהודים. ב1949 הוקם במקום קואופרטיב חייט, סריגה וביגוד על שם גרשון דואה-בוגן. ב-1960 נרכש המבנה על ידי אוצר המדינה, ושנתיים לאחר מכן הוכנס המבנה לרשימת האתרים לשימור. המבנה ננטש בהדרגה, וחדל משימוש בשנת 1992. 

בעשור האחרון של המאה הקודמת החליף המבנה בעלים רבים, עד אשר שב לרשותה של הקהילה היהודית בשנת 1997. זו מכרה אותו בשנית לעיריית פלוצק שנה לאחר מכן. כאשר העירייה החליטה למכור את המבנה, הוקם "ארגון בית הכנסת של פלוצק" ששם לעצמו למטרה להפסיק את חילופי הבעלות ולהשיב את עטרת המבנה ליושנה. בשנת 2007 יצא לדרכו פרוייקט המוזיאון של יהדות מאזוביה, אשר בעת השלמתו, סונף למוזיאון העיר. תקציבים גדולים הועברו הן מהעיר, מהמדינה ומהאיחוד האירופי במטרה לממש את החזון והפרוייקט.

כיום יכולים המבקים במקום להתרשם מהמבנה המפואר, כמו גם משיחזור של חלק מהאלמנטים של בית הכנסת, ובהם הנישה של ארון הקודש. על פני תצוגה קטנה יחסית אך מעניינת, ניתן ללמוד על עברה של יהדות פלוצק ומחוז מאזובשה, החל מהגעת היהודים לאיזור ועד לימינו אלה.

הכניסה למוזיאון היא בחינם.

bottom of page